1. Dorothy Chen

 

2. Golda Hernandez

 

3. Hira Khanzada

 

4. Savannah Pham

 

5. Ishan Sharma